Özet Hazırlama Kuralları:

Tüm sunular için özet yazılması gereklidir. Özetlerde Sempozyum kurulları tarafından düzeltme yapılmayacaktır. Yazım ve anlam hatalarından yazarlar sorumludur. Özetlerin, aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak ve A4 bir sayfaya sığacak biçimde hazırlanması gereklidir.

 1. Özetler, Windows için MS Word programı kullanılarak hazırlanmalıdır. Program; yazı karakteri Arial, satır aralığı 1,5 satır, sayfa boyutu A4 ve kenar boşlukları tüm kenarlar için 2,5 cm olacak biçimde ayarlanmalıdır.
 2. Konu başlığı büyük harflerle, 12 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır. Konu başlığından sonra boş bir satır bırakılmalıdır.
 3. Yazar(lar)ın Adı SOYADI 10 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır. Sunuş yapacak yazarın adının altı çizilmeli, akademik ünvanlar yazılmamalıdır. Yazar ad(lar)ından sonra boş bir satır bırakılmalıdır.
 4. Kurum ad(lar)ı 10 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır. Çok yazarlı özetlerde, yazarların farklı kurumlarda veya aynı kurumun farklı birimlerinde görev yapmaları durumunda, kurum adları numaralandırılarak alt alta yazılmalıdır. Kurum numaraları yazarların soyadlarında üst im olarak yer almalıdır. Kurum bir üniversite olduğunda, üniversite, fakülte ve bölüm adları belirtilmelidir.
 5. Özet metni 10 punto ile sola dayalı olarak yazılmalı, paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır. Paragraflarda satır başları 1 cm girintili olmalıdır.
 6. Özet sonuna kaynakça ilave edilmelidir.

Tam Metin Hazırlama Kuralları:

Sunumların tam metinlerinin ilgili dergilerde yayımlanmasını isteyen katılımcılar, Microsoft Word programı ile hazırlanmış metni 19 Ekim 2012 günü akşamına kadar web sayfamızdaki tam metin gönderme formunu kullanarak bize iletmek zorundadır.

1. Sayfa Düzeni

 • Metinler, Windows için MS Word programı kullanarak hazırlanmalıdır.
 • Yazı karakteri Arial, satır aralığı 1 satır, sayfa boyutu A4 (210X290 mm.) ve kenar boşlukları tüm kenarlar için 2,5 cm olacak biçimde ayarlanmalıdır.
 • Metin 11 punto ile sola dayalı olarak yazılmalı, paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır. Paragraflarda satır başları 1 cm girintili olmalıdır.

2. Başlık ve yazar adları

 • Konu başlığı büyük harflerle, 12 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalı, kısa ve konu hakkında bilgi verici olmalıdır. Konu başlığından sonra boş bir satır bırakılmalıdır.
 • Yazar(lar)ın Adı SOYADI 10 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır. Akademik unvanlar yazılmamalıdır. Yazar ad(lar)ından sonra boş bir satır bırakılmalıdır.
 • Kurum ad(lar)ı 10 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır. Çok yazarlı metinlerde, yazarların farklı kurumlarda veya aynı kurumun farklı birimlerinde görev yapmaları durumunda, kurum adları numaralandırılarak alt alta yazılmalıdır. Kurum numaraları yazarların soyadlarında üst im olarak yer almalıdır. Kurum bir üniversite olduğunda, üniversite, fakülte ve bölüm adları belirtilmelidir.

3. Özet

 • Her makalenin başında özet olmalıdır. Özet, 9 yazı büyüklüğünde ve 150 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Ayrıca özet, yalnızca yazının amacını açıklamakla yetinmemeli, konuya hakim olmalı, kısa yazılmalı ve makalenin önemli noktalarını vurgulamalıdır.

4. Bölümler ve Alt Bölümler

 • Bölüm başlıkları büyük harfle, alt başlıklar küçük harfle, kısa ve koyu olarak yazılmalıdır. Ana Bölümler, GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR, YORUM / TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER biçiminde, birbirini izleyecek şekilde numaralandırılmalıdır. Örnek: 1. GİRİŞ; 2. YÖNTEM……; ve alt bölümler 2.1.Araştırma Grubu ….

5. Şekiller ve Tablolar

 • Şekil yazısı alta, Tablo yazısı üste gelecek şekilde yazılmalı ve içeriği Şekil/Tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır. Şekiller/Tablolar metin içinde numarasıyla (ör. Şekil/Tablo 3.1’de de görüldüğü gibi …) verilmelidir. Şekiller/Tablolar metin içerisine yerleştirilmelidir.

Poster Hazırlama ve Sunma Kuralları:
Poster sunuları için özet yazılması gerektiğinden yukarıdaki kurallar poster sunuları için de geçerlidir.
Sempozyum sırasında sunulacak posterde ise aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir;

 1. Her posterde konu başlığı, yazar ve kurum adları yer almalıdır.
 2. Poster, en az 1 m uzaklıktan rahatlıkla okunabilir olmalıdır.
 3. Salt düz metinden oluşan tasarımlardan kaçınılmalıdır. Mümkün olduğunca madde imleri, tablolar ve grafik öğeler kullanmak yerinde olacaktır.
 4. Her poster önceden belirlenen ve ilan edilen yere asılacaktır. En az bir yazarın programda belirtilen saatlerde posterinin başında bulunması gereklidir.

**** Tam metninizi sempozyum@matder.org.tr ye ek olarak gönderiniz.

 Ev sahipliği ve Katkılarıyla