SINIF ÖĞRETMENLİĞİ III. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN

İLKÖĞRETİM 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ORTAYA ATMA BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ
1 Kasım 2018
ORTA ÖĞRETİMDE LİMİT KAVRAMININ OLUŞTURULMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
3 Kasım 2018
Başlığı : SINIF ÖĞRETMENLİĞİ III. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN
Konu : Bu çalışma; Erzincan Eğitim Fakültesi İlk öğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı III. sınıfında okuyan öğrencilerin geometrik bilgi düzeyleri üzerine yapılmıştır.
Yazar : Ö.Faruk Çetin & Arif Dane
Tarih : 09.04.2003
E-mail :

ÖZET :Bu çalışma; Erzincan Eğitim Fakültesi İlk öğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı III. sınıfında okuyan öğrencilerin geometrik bilgi düzeyleri üzerine yapılmıştır.

GİRİŞ: Geometri matematiğin; nokta, doğru, düzlem, düzlemsel şekiller, uzay, uzaysal şekiller ve bunlar arasındaki ilişkilerle geometrik şekillerin uzunluk, açı, alan, hacim, gibi ölçüleri  konu edinen bilim dalıdır [1].

                İlköğretim Birinci Kademede sınıflar düzeyinde geometri ile ilgili kazandırılması gereken hedeflerin sayısı ve bu hedeflerin kazandırılmasında öngörülen ders saatleri şu şekilde belirtilmektedir [2, 3];

Sınıflar    1     2          3           4          5       Toplam
Hedef Sayısı    2     2          7         15        12           38
Ders Saati    8     8        14         25        30           85

                Bu hedeflerin kazandırılmasında temel rolü oynayacak olan sınıf öğretmenlerinin geometrik bilgi düzeyleri, bu hedeflere ulaşmada önemli bir etken olacaktır.

 Bu çalışma, Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı  III. Sınıf öğrencilerinin başkaca matematik dersi alamayacakları [4] göz önüne alındığında geometrik bilgi düzeylerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Buradan elde edilen çıkarımlar çalışma örneklemini teşkil eden ve sınıf öğretmeni olarak atanacak olan öğretmen adaylarının ilk beş yıllık    öğretmenlikleri sonunda geometri ile ilgili hedefleri kazandırma düzeylerine de ışık tutabilecektir.

PROBLEM CÜMLESİ

               Sınıf Öğretmenliği programı III. sınıf öğrencilerinin programa göre başkaca matematik dersi almayacakları düşünülürse, bu üçüncü yıl sonunda geometrik bilgi düzeyleri nedir?

ALT PROBLEMLER

 1. Geometrik kavram bilgi düzeyleri nedir?
 2. Geometrik işlem  bilgi düzeyleri nedir?
 3. Bilgilerini ifade etmede kullandıkları matematiksel dil ve ifade yeterlimidir?

SAYILTILAR

 1. Araştırmada kullanılan sınav sorularının geçerliliği için uzman kanısı yeterlidir.
 2. Sorular acık uçlu olup, ilgili sorulara öğrencilerin tüm bilgi ve ifade güçlerini kullanarak cevap vermek isteyecekleri sınavların doğası gereğidir.

SINIRLAMALAR

      Bu çalışma;

 1. 2000-2001 öğretim yılı,
 2. Erzincan Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği programı III. sınıf öğrencileri,

ile sınırlıdır.

YÖNTEM

Araştırmanın yöntemi ” betimsel yöntem” dır.

EVREN ve ÖRNEKLEM

Araştırmanın evrenini sınıf öğretmenliği öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örnekle mini Erzincan Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği programı III. sınıfında okuyan 95  öğrenci oluşturmaktadır.

VERİ TOPLAMA ARACI ve GELİŞTİRİLMESİ

        Araştırmada veri toplama aracı olarak uzman tarafından hazırlanan soruları içeren sınav kağıtları kullanılmıştır.

VERİ TOPLAMA ARACININ UYGULANMASI VE ANALİZİ

        Veri toplama aracı 2000-2001 öğretim yılı Bahar Dönemi final ve bütünleme sınavlarında uygulanmıştır. Sorulara verilen yanıtlar tablolar yardımı ile doğru yanıt verenler, hiç yanıt vermeyenler, yanlış ve ilgisiz yanıt verenler olarak üç kategoride ele alınıp değerlendirilmiştir.

BULGULAR VE  YORUM

        Bu bölümde elde edilen bulgular ve bulgulara ilişkin yorumlar yer almaktadır.

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum

Soru1. Açı, Çember, Üçgen, Çap, Yamuk tanımlarını yapınız.

Tablo1. “Açı, Çember, Üçgen, Çap, Yamuk tanımlarını yapınız.” Sorusu ile ilgili 95 adet sınav kağıdından elde edilen bulgular.

Gruplar Frekans    %
Acıyı doğru tanımlayanlar    1 1.05
Acıyı yanlış ve ilgisiz tanımlayanlar   66 69.48
Yanıt vermeyenler   28 29.47
Toplam   95 100,00
Gruplar Frekans    %
Çemberi doğru tanımlayanlar    4 4.21
Çemberi yanlış ve ilgisiz tanımlayanlar   64 67.37
Yanıt vermeyenler   27 28.42
Toplam   95 100.00
Gruplar Frekans   %   
Üçgeni doğru tanımlayanlar    2 2.10
Üçgeni yanlış ve ilgisiz tanımlayanlar   69 72.63
Yanıt vermeyenler   24 25.27
Toplam   95 100,00
Gruplar Frekans    %
Çapı  doğru tanımlayanlar    3 3.16
Çapı yanlış ve ilgisiz tanımlayanlar   65 68.42
Yanıt vermeyenler   27 28.42
Toplam   95 100,00
Gruplar Frekans    %
Yamuğu doğru tanımlayanlar    8 8.42
Yamuğu yanlış ve ilgisiz tanımlayanlar   54 56.85
Yanıt vermeyenler   33 34.73
Toplam   95 100,00

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum

Soru 2. Şekildeki taralı alan 36 cm2 ise dairenin tüm alanını ve taralı bölgenin çevresini bulunuz.

Tablo2. “Şekildeki taralı alan 36 cm2 ise dairenin tüm alanını ve taralı bölgenin çevresini bulunuz.” Sorusu ile ilgili 95 adet sınav kağıdından elde edilen bulgular.

Gruplar Frekans    %
Doğru yanıtlayanlar    36

37,9

Yanlış ve ilgisiz yanıtlayanlar    40

42,1

Yanıt vermeyenler    19

20,0

Toplam    95

100,00

Soru 3. Şekildeki iki nokta arasındaki yatay ve dikey uzaklıklar bir birim olduğuna göre taralı alan kaç br2 dır?

 

Tablo3. “Şekildeki iki nokta arasındaki yatay ve dikey uzaklıklar bir birim olduğuna göre taralı alan kaç br2 dır?” Sorusu ile ilgili 95 adet sınav kağıdından elde edilen bulgular.

Gruplar Frekans    %
Doğru yanıtlayanlar    24

25,26

Yanlış ve ilgisiz yanıtlayanlar    51

53,68

Yanıt vermeyenler    20

21,06

Toplam    95

100,00

Soru 4. Şekildeki iç içe geçmiş aynı merkezli iki çemberin yarıçapları sırasıyla 3, 5 cm dır. AB yayının ölçüsü 80 grad olduğuna göre taralı bölgenin alanı kaç cm2 dır?

Tablo 4. “Şekildeki iç içe geçmiş aynı merkezli iki çemberin yarıçapları sırasıyla 3, 5 cm dır. AB yayının ölçüsü 80 grad olduğuna göre taralı bölgenin alanı kaç cm2 dır?” Sorusu ile ilgili 95 adet sınav kağıdından elde edilen bulgular.

Gruplar Frekans    %
Doğru yanıtlayanlar    25

26, 32

Yanlış ve ilgisiz yanıtlayanlar    48

50, 52

Yanıt vermeyenler    22

23,16

Toplam    95

100, 00

Soru 5. Aşağıdaki şekildeki dairenin yarıçapı 12 cm dır. Taralı bölgenin alanını ve çevresinin uzunluğunu bulunuz.

 

Tablo 5. “Aşağıdaki şekildeki dairenin yarıçapı 12 cm dır. Taralı bölgenin alanını ve çevresinin uzunluğunu bulunuz.” Sorusu ile ilgili 95 adet sınav kağıdından elde edilen bulgular.

Gruplar Frekans    %
Doğru yanıtlayanlar    35

36, 84

Yanlış ve ilgisiz yanıtlayanlar    42

44, 21

Yanıt vermeyenler    18

18, 95

Toplam    95

100, 00

Soru 6. Aşağıdaki şekildeki ABCD karesinde   olup taralı bölgenin alanı 108 cm2 dır. Buna göre karenin alanı kaç cm2 dır?

Tablo 6. “Aşağıdaki şekildeki ABCD karesinde   olup taralı bölgenin alanını 108 cm2 dır. Buna göre karenin alanı kaç cm2 dır?” Sorusu ile ilgili 95 adet sınav kağıdından elde edilen bulgular.

Gruplar Frekans    %
Doğru yanıtlayanlar    23

24, 21

Yanlış ve ilgisiz yanıtlayanlar    51

53, 69

Yanıt vermeyenler    21

22, 10

Toplam    95

100, 00

Soru 7. Ön ve arka tekerlek çapları eşit ve 30 cm olan bir bisikletin pedalını bir tam tur çevirdiğimizde tekerleklerin tam bir tur attığını varsayalım. Buna göre; bisikletin 0. 5 km yol alması için kaç tur tam pedal çevrilmesi gereklidir?

Tablo 7. “Ön ve arka tekerlek çapları eşit ve 30 cm olan bir bisikletin pedalını bir tam tur çevirdiğimizde tekerleklerin tam bir tur attığını varsayalım. Buna göre; bisikletin 0. 5 km yol alması için kaç tam tur pedal çevrilmesi gereklidir?” Sorusu ile ilgili 95 adet sınav kağıdından elde edilen bulgular.

Gruplar Frekans    %
Doğru yanıtlayanlar    24

25, 27

Yanlış ve ilgisiz yanıtlayanlar    52

54, 73

Yanıt vermeyenler    19

20, 00

Toplam    95

100, 00

Bu sınavda sorulan açık uçlu yedi soruya verilen doğru yanıt ile yanlış ve ilgisiz yanıt sayıları arasında aşağıdaki Tablo 8 de belirtildiği gibi doğrusal bir ilişki vardır.

 Tablo 8. Açık uçlu yedi soruya verilen doğru yanıt ile yanlış ve ilgisiz yanıt sayıları arasındaki ilişki.

Sorular Doğru Yanıt Sayısı (X)  Yanlış ve İlgisiz Yanıt Sayısı (Y)
 1                 8

54

 2               36

40

 3               24

51

 4               24

52

 5               25

48

 6               35

42

 7               23

51

Toplam        S X= 175

S Y= 338

tabloya göre  = 25,   = 48.28,  SX=9.27, SY=5.31 ve r = -0.89 dır. Doğru yanıtlar ile yanlış ve ilgisiz yanıtlar arasında negatif yönde tama yakın Y= -0.51 X + 61.03 şeklinde doğrusal bir ilişki vardır.

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular

Bu kesimde birinci soruda geçen tanımlara öğrencilerin verdikleri ilgisiz ve yanlış yanıt olarak alınan ifadelerden çarpıcı olanları, cümlelerde hiçbir değişiklik yapılmadan aşağıya alınmıştır.

–    Çap: Dairenin alanına denir.

 • –          Çember: Tam dairesel alan şekline denir.
 • –          Üçgen: Üç kenarı birbirine eşit ve iç açısı 180o derece olan şekle denir.
 • –          Açı: Aynı noktadan başlayan iki doğrunun arasındaki ölçüdür.
 • –          Çember: İçi boş olan daire biçiminde bir uçtan bir uca çizilerek birleştirilen yuvarlaktır.
 • –          Çap: Bir daire veya çemberin ağırlık merkezinden hareketle her yöne aynı uzaklıkta olup olmadığını ifade eder.
 • –          Üçgen: Üç doğrunun birleştirilerek oluşturduğu aynı zamanda üç köşesi olan şekillerdir.
 • –          Yamuk: Belli bir şekli olmayan dikdörtgenlerdir.
 • –          Yamuk: Uzunlukları birbirinden farklı geometrik şekillerdir.
 • –          Açı: Başlangıç noktaları aynı giden noktaları birbirinden farklı ışınlardır.
 • –          Çember: Ortası boş daire ( yuvarlak biçimindeki şekillerdir).
 • –          Çap: Bir dairenin merkez noktasına denir.
 • –          Çember: Bir noktadan hareket ederek aynı noktaya kadar gelene kadar çizilen yaya çember denir.
 • –          Çap: Dairenin kapladığı alanın uzunluğunu belirten durumuna denir.
 • –          Çember: Köşe ve kenarı olmayan ama alan, çevre ve  hacmi olan geometrik şekle denir.
 • –         Çember: Derecesi 360 olan dairelere denir.
 • –          Çap: Dairenin yarısına denir.
 • –          Çember: Yuvarlak şeklinde çapı olan düzleme denir.
 • –          Çap: Dairenin genişliğine çap denir.
 • –          Çember: İç acıları toplamı 360 derece olan yuvarlak şekle denir.
 • –          Açı: İki nokta arasını derece cinsinden ifade edilmesidir.
 • –          Yamuk: Beş tane doğrunun birleşmesi sonucu  oluşan şekle denir.
 • –          Üçgen: Üç açını birleşmesinden oluşan şekle denir.
 • –          Çember: 360o  lik açıya çember denir.
 • –          Çap: Herhangi bir cismin çevresidir.
 • –          Yamuk: Birden fazla kenarı veya köşesi olan çokgene yamuk denir.
 • –          Çember: İçerisi boş olan bir yuvarlak cisimdir.
 • –          Çap: Bir çemberin kapsadığı alandır.
 • –          Açı: Bir şeklin açılımını gösterir yani kaç derece  olduğunu belirtir.
 • –          Yamuk: Köşeleri ve uzunlukları eşit olmayan cisme denir.
 • –          Yamuk: Beş kenar oluşan kenarları eşit değildir.
 • –          Çember: alanı 360o olan şekillere denir.
 • –          Üçgen: Taban ve iki kenardan oluşan şekle denir.
 • –          Çap: Çemberi ve daireyi bölen şekle denir.
 • –          Çember: Tam daire olmayan birbiri ile birleşen yuvarlak biçimindeki çaplı veya çapsız şekillere denir.
 • –          Açı: Geometrik şekli olan ve üçgenleri bölen ve kesen doğrulara denir.
 • –          Açı: Kesişen iki doğru parçasının ışınları arasındaki derece.
 • –          Açı: Bir doğru boyunca uzanan ışındır.
 • –          Çember: Yuvarlak bir doğru parçasıdır başlangıç ve bitiş yerleri aynıdır içi boştur.
 • –          Çember: Merkez noktası etrafındaki daire çizgisine denir.
 • –          Çap: Bir dairenin orta yerinde çevrenin açı durumuna denir.
 • –          Yamuk: Çok kenarlıdır belli bir kalıbı yoktur kenarları birbirine eşit değildir.
 • –          Açı: Bir ölçü birimidir. Çember v.b kaç derecelik eğilimlerini gösterir.
 • –          Çember: İç açıları toplamı 360o olan şekle denir.
 • –          Yamuk: Belirli sayıda köşesi olmayan çok köşegenli olanlara denir.
 • –          Açı: Bir noktadan başlayarak nesneleri derecelendirmedir.
 • –          Açı: İki çizgi arasında bulunan dereceye denir.
 • –          Üçgen: En az üç doğrunun birleşmesi ile meydana gelen ölçümü 180o olan şekle denir.
 • –          Yamuk: Kenar uzunlukları eşit olmayan en az dört kenarlı geometrik şekillerdir.
 • –          Açı: Bir Üçgende birleşen iki noktanın arasındaki mesafenin derece olarak ifadesidir.
 • –          Açı: Birleştirilmiş kesişen doğruların birbirlerine olan durumlarıdır.
 • –          Açı: Bir geometrik şeklin kenarlara bağlı köşelerinin gösterdiği iç ve dış değerlere açı denir.
 • –           Üçgen: Üç doğrusal çizginin uçlarının birleştirilmesi ile oluşur.
 • –          Çap: İki nokta arasındaki uzaklığa denir.
 • –          Yamuk: Belli bir şekli olmayan uçları birleşik olan şekillere yamuk denir.
 • –          Açı: İki doğrunun yaptığı dereceye açı denir. 

Üçüncü alt probleme ilişkin bulgular Tablo 9 da ki gibidir.

               Tablo 9. Üçüncü alt probleme ilişkin bulgular.

Gruplar Frekans    %
Önerme olanların sayısı    36

64

Önerme olmayanların sayısı    20

36

Toplam    56

100, 00

ÖNERİLER

                Öğrencilerimiz birbirine bağımlı olarak tanımlanan  matematiksel kavramları birbirinden bağımsız gibi kullanmaktadırlar. Bunu önlemek için, her konu öncesinde veya yeri geldikçe konu içerisinde geçen matematiksel kavramları, sembolleri açıklayacak ve daha önce öğrendikleri ile ifade edebilecek bir matematiksel düşünce kazandırmak için amacına uygun çalışma yaprakları kullanılabilir. Çalışma yapaklarının hazırlanması, değerlendirilmesi ve dönüt işlemlerinin zaman alması böyle bir çalışma yapmaktan kaçındırmamalıdır.

KAYNAKLAR

1.  BAYKUL. Yaşar, İlköğretim Matematik Öğretimi, Pegem Yayıncılık, 2001,     Ankara.

2.  M. E. B. İlköğretim Okulu Matematik Ders Programları, 1-2-3 sınıflar, Milli  Eğitim Basımevi, 1998 (a).

3.  M. E. B. İlköğretim Okulu Matematik Ders Programları, 4-5 sınıflar, Milli Eğitim   Basımevi, 1998 (b).

4.  Y. Ö. K. Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Programları, 1998, Ankara.