Üyelik Şartları

Üyelik Şartları

DERNEĞE ÜYELİK
Dernek, Üniversitelerin Matematik Bölümleri,  Matematik Lisans, Matematik Mühendisligi Lisansi, Matematik Egitimi mezunlari ile matematik veya matematik egitimi bölümlerinde ögretim üyesi, arastirmaci, Yüksek Lisans veya Doktora yapanlari üye olarak kabul eder.Madde 5 – Derneğin asli ve onursal olmak üzere iki türlü üyesi vardır.
Asli Üye: Derneğin asıl üyeleri,   müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Onursal Üye: Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunan Gerçek ve Tüzel kişiler Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ  
Madde 6 – Fiil ehliyetine, derneğin kapsamında yer alan hususlara sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak veya elektronik ortamında elektronik imzayla yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca yapılacak inceleme sonucunda en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.