Kabul Edilen Bildiriler

Uygulamalı Matematik

1. A. Adiloğlu Nabiev, On The Sturm-Lıouvılle Problem Wıth The Dıscontınuous Coeffıcıent2. Anar Hüseyin, Doğrusal  Olmayan  İntegral  Denklem  İle  Verilen  Kontrol  Sistemlerin  Yörüngeler  Kümesinin  Prekompaktlığı
3. Cemil Tunç, Ramazan Yazgan, On The Existence Of Periodic Solutions To Functional Vector Differential Equations Of Second Order
4. Erhan Pişkin, Doğrusal Olmayan Damping Ve Kaynak Terim İçeren Klein-Gordon Denklem Sisteminin Çözümlerinin Patlaması
5. Erhan Pişkin, Doğrusal Olmayan Petrovsky Denkleminin Çözümlerinin Enerji Azalması
6. Esin Aksoy,  Adem C Çevikel, Ahmet Bekir, Kesir Mertebeli Kısmi Diferensiyel Denklemlerin  Alt Denklem Metoduyla Çözümleri
7. Mustafa Çağatay Körpe Ve Tufan Turacı, Tekerlek Çizge İçeren İletişim Ağlarının  2-Baskınlık Ve 2-Bağımlılık Sayıları
8. Hüseyin Demir, Serpil Şahin, Kapalı Bir Bölgede Newtonyen Akışkanın Duvar Hareketli Hidromanyetik Akımı
9. İbrahim Koldanca,          H. Hüseyin Sayan, Azaltan Dönüştürücünün Modellenmesi, Deadbeat Kontrolü Ve Simülasyonu10. Duygu Aruğaslan, Nur Cengiz, Parçalı Sabit Argümanlı Mekanik Bir Sistemde Floquet Teorisi

11. Abdullah Akkurt, Hüseyin Yıldırım, Genelleştirilmiş Fractıonal İntegraller İçin Bazı  İntegral Eşitsizlikleri

12. Mehmet Açil  Esin İnan Çınar, Riesz Potansiyelinin Fiziksel Olarak Çekim Kuvvetlerine Uyarlanması

13. Mehmet Atın, Mehmet Çitil, Hermite Hadamard Eşitsizlikleri Ve Genelleştirilmiş Momentler İçin Bazı Kestirimler

14. Mehmet Sezer, Meryem Aygün, Yüksek Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemlerin Lagrange İnterpolasyon Polinomu Kullanılarak Taylor Matris Metodu Yardımı İle Çözümü

15. Mukaddes Ökten Turacı Ve Turgut Öziş, Otonom Diferansiyel Denklemlerin Yüksek Türevli 4. Mertebe Runge-Kutta Yöntemi İle Çözümü

16. Ömer Ünsal, Filiz Taşcan,  Mehmet Naci Özer, Çok Ölçekli Açılım Metodunun Diferensiyel Fark Denklemlerine Uygulamaları

17. Rabia Aktaş, Abdullah Altın Ve Fatma Taşdelen Yeşildal, Genişletilmiş Jacobi Polinomlarının İki Değişkenli Bir Analoğu

18. Seçil Demiray, Filiz Taşcan Güney, Kısmi Direfensiyel Denklemlerin Riemann Theta Fonksiyonları İle Periyodik Çözümleri

19. Serkan Gümüş, Interval Valued Intuıtıonıstıc Fuzzy Hamacher Operators For Multıple Crıterıa Decısıon Makıng Algorıthms

20. Sinan Deniz, Necdet Bildik, Farklı Tipteki Adi Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Adomian Ayrışım Ve Taylor Sıralama Metotları Kullanılarak Çözümlerinin Karşılaştırılması

21. Tahir Coşgun, Ahmet Altürk, Birinci Tip Fredholm İntegral Denklemlerinin Tikhonov’un Regülarizasyon Metodu İle Çözümüne Yeni Bir Yaklaşım

22. Yeşim Sağlam,Sezayi Hızlıyel, Pseudoanalitik Fonksiyonlar

23. Zeliha S. Körpınar, Münevver Tuz, Hasan Bulut, Genelleştirilmiş Riccati Denklemi Dönüşümü Ve Homotopi Pertürbasyon Metodu İle Drinfeld-Sokolov-Wilson Denklem Sisteminin Çözümleri

24. Zeynep Kırtay, Hüseyin Yıldırım, Genelleştirilmiş Fractional İntegraller İçin Ostrowskı Tipli  İntegral Eşitsizlikleri

25. Zülfiye Hanalioğlu, İhsan Ünver, Tahir Khaniyev, Simetrik Olmayan Üçgensel Müdahaleli (S,S) Tipli Envanter Modelinin Durağan Karakteristiklerinin İncelenmesi

26. Abdullah H. Sofiyev,  Ali Deniz, Fonksiyonel Değişimli Malzeme İle Kaplamalı Silindirik Panelin Sürekli Ortamda Özdeğerlerinin Bulunması

27. Deniz Uçar, Zaman Skalasında Yüksek Mertebeden Yarı Lineer Dinamik Denklemlerin Salınımlılığı

28. Şuayip Yüzbaşı,   Emrah Gök,   Mehmet Sezer, Multı-Pantograph Denklem Sistemlerinin Yaklaşık Çözümü İçin Müntz-Legendre Polinom Yöntemi

29. Kadriye Aydemir, Hayati Olğar , Oktay Muhtaroğlu, Üç Noktalı Bir Sturm-Liouville Operatörünün Bazı Spektral Özellikleri

30. Hayati Olğar , Kadriye Aydemir , Oktay Muhtaroğlu, Bir Diferensiyel – Operatör Denklem İçin Sınır – Değer – Geçiş Problemi

31. Osman Raşit Işık, M-Boyutta Rasyonel İnterpolasyon Fonksiyonları Üzerine

32. Mustafa Kandemir , Ahmet Büyük, Süreksiz Eliptik Diferensiyel Operatör Denklemler İçin Geçiş Şartlı Sınır Değer Problemi

33. Mustafa Kandemir , Tuğba Dağıstan, Süreksiz Katsayılı, Spektral Parametreli Ve Geçiş Şartlı Sınır Değer Problemi

34. Duygu Dönmez Demir,Necdet Bildik, Erhan Koca, The Solutıon Of The Two-Poınt Boundary Value Problem For A Sıngularly Perturbed Dıfferentıal Equatıons Using Shootıng Method

35. Elçinyusufoğlu, Hüseyinoğuz, A Numerical Solution Of Frictional Contact Problem Between Punch System And Elastic Layer

36. Nurettin Doğan, Ömer Akın, Series Solution Of  Modelling The Pollution

37. Timur Koparan,  Murat Sarı, Sonlu Farklar Metodu İle Skaler Dalga Modellemesinde Sınır Koşullarının Etkisi

38. Nesrin Güler,  Melek Eriş, Lineer Modellerde Alt Parametrelerin Tahmininde Parçalanmış Matris Tersi Yöntemi

39. Özkan Güner, Ahmet Bekir, Kesir Mertebeli Diferensiyel Denklemlerin (G’/G) Açılım Metoduyla Çözümleri

40. Melike Kaplan, Ahmet Bekir, Lineer Olmayan Oluşum Denklem Sistemlerinin Mse Metodu İle Çözümleri

Analiz

1. Ayhan EsiAyten Esi, Sonsuz Matrisler Yardımıyla Tanımlanan Bazı Yeni Lacunary Orlıcz Fark Dizi Uzayları
2. Hasan Yurt,  Ali Güven, Çok Değişkenli Lorentz Uzaylarında Trigonometrik Polinomlarla
3. Ayşe SandıkçıOn A Progress In The Theory Of Modulatıon Spaces
4. Cumali Çatal, İlhan Dağadur, Oran Dizi Uzaylarının Yeni Bir Sınıfı
5. Melike Saraç, İbrahim Büyükyazıcı, Q-Chlodowsky Bezier Eğrileri
6. Şahsene Altınkaya,  Sibel Yalçın Tokgöz, Analitik Bi-Ünivalent Fonksiyonların Bazı Alt Sınıfları İçin Katsayı Tahminleri
7. Ömer Akın, İlyas Haşimoğlu, Schrödinger  Operatör  Denkleminin  Rezolventasının Değerlendirilmesi
8. Özlem Girgin AtlıhanAğırlıklı Uzaylarda Yaklaşım
9. Mikail Et, Murat Karakaş, Muhammed Çınar, Genelleştirilmiş Fark Dizilerinin  α. Dereceden λ -İstatistiksel Yakınsaklığı

9. İ. Ekincioğlu, c. Keskin, The Lp1r1  Lp2r2   Lpkrk Boundedness Of Rough Multilinear Fractional Integral Operators In The Lorentz Spaces
10. Serap Güner, İsmail Ekincioğlu, Sedat PAK  , Beppo-Levi Uzaylarında Bessel Genelleşmiş Öteleme Operatörü İle Elde Edilen Singüler İntegral Operatörler Üzerine

Cebir

1. Bilal Demir, Genişletilmiş Genel Hecke Gruplarının Komütatör Alt Grupları
2. Hasan GürkaşBazı R-Modül Sınıfları Üzerinde Tip-1 Ve Tip-2  Cs-Modüller
3. Merve Güney Duman, Positive Integer Solutions of The Pell Equation  When  and
4. Çağla Özyılmaz Ve Ayşe NallıGOPALA – HEMACHANDRA (GH) KODUNUN ŞİFRELEMEYE BİR UYGULAMASI
5. Erdal ÖztürkÖZTÜRK ASAL SAYILAR  MODELİ
6. Emrullah Kırklar Ve Fatih YılmazK-Tridiagonalk-Toeplitz Matrisler Ve Bazı Özellikleri
7. Taha YALÇIN Ve Kenan KAYGISIZ, ESNEK KARAKTERİSTİK İNT-GRUPLAR Ve ESNEK LAGRANGE TEOREMİ
8. Canan CELEP YÜCEL, Adnan TERCANWHEN SOME COMPLEMENT OF AN EC-SUBMODULE İS A DİRECT SUMMAND
9. Sedat PAK ,Ö. Gürmen ALANSAL, PROFINITE PSEUDOSIMPLİSEL CEBİRLER

Topoloji Ve Geometri

1. Ahmet SAZAK ve Ahmet YILDIZBELİRSİZ PARA SASAKIAN MANİFOLDLARINDA BAZI EĞRİLİK ŞARTLARI
2. Hesna KABADAYIDUAL LORENTZ DÜZLEMİ D₁² DE GENEL DUAL BOOSTLAR
3. Muhammed Recai TÜRKMEN, Hakan EFE, FUZZY n-NORM İLE KLASİK n-NORMLU UZAYLARDA EN UZAK NOKTA DÖNÜŞÜMÜNÜN KARŞILAŞTIRILMASI
4. Muhammed Talat SARIAYDIN, Talat KÖRPINAR, Essin TURHAN, PARALEL EĞRİLER YARDIMIYLA OLUŞTURULAN PEDAL KONİ YÜZEYLERİNİN 3 BOYUTLU ÖKLİD UZAYINDA KARAKTERİZASYONU
5. Talat KÖRPINAR, Muhammed Talat SARIAYDIN, Vedat ASİL, 3 BOYUTLU ÖKLİD UZAYINDA BİSHOP ÇATISINA GÖRE Z- UZAKLIKLI PARALEL REGLE YÜZEYLERİN KARAKTERİZASYONU
6. Talat KÖRPINAR, Essin TURHAN, Mahmut ERGÜTE(2) KATI HAREKETLER GRUBUNDA WEİERSTRASS TEMSİL FORMÜLLERİNİN KARAKTERİZASYONU
7. Ümit YILDIRIM, Mehmet ATÇEKEN, Süleyman DİRİK, BİR HEMEN HEMEN C(\alpha)-MANİFOLDUNUN EĞRİLİK TENSÖRLERİ ÜZERİNE
8. Vedat ASİL, Selçuk BAŞ, Talat KÖRPINAR, Muhammed Talat SARIAYDINBİSHOP ÇATISINA GÖRE BAZI YÜZEYLERİN KARAKTERİZASYONU
9. Arif SALİMOV, Sibel TURANLI, WALKER MANİFOLDU ÜZERİNDEKİ ANTİ-KAHLER-CODAZZİ YAPISI10. Çetin CAMCI, EnEuclid Uzayında ile Sn-1 Küresindeki Genel Helis Eğrileri ve HarmonikEğrlik ile Focal Eğrilikler Arasındaki İlişki11. MUSTAFA ÇALIŞKAN, EMEL KARACA, SEVİNÇ AYDIN,  DE BERTRAND EĞRİ ÇİFTLERİNİN VARLIĞI ÜZERİNE

12. Süleyman DİRİK,   Mehmet ATÇEKEN,   Ümit YILDIRIM, COSYMPLECTİC UZAY FORMLARINDA PSEUDO-SLANT ALTMANİFOLDLAR

13. Yasin ÜNLÜTÜRK, Muradiye ÇİMDİKER, BİSHOP ÇATISINA GÖRE AW(k)-TİPLİ EĞRİLERİN BAZI KARAKTERİZASYONLARI

14. Gülden ALTAY, Talat KÖRPINAR, Essin TURHAN, 3-BOYUTLU HEISENBERG GRUBUNDA DARBOUX EĞRİLER

15. Hakan ŞAHİN,  Duran TÜRKOĞLU , KISMİ SIRALI METRİK UZAYLARDA NOKTALAR ARASINDAKİ UZAKLIKLARI DEĞİŞTİREN FONKSİYONLAR İLE BAZI SABİT NOKTA TEOREMLERİ

16. Hakan ŞAHİN,  Duran TÜRKOĞLU, KISMİ SIRALI METRİK UZAYLARDA NOKTALAR ARASINDAKİ UZAKLIKLARI DEĞİŞTİREN FONKSİYONLAR İLE BAZI SABİT NOKTA TEOREMLERİ

17. Murad ÖZKOÇ, Tuğçe YILMAZ, Burcu Sünbül AYHAN, GENELLEŞTİRİLMİŞ ZAYIF YAPILARDA -KÜMELER ve -KÜMELERİÜZERİNE

18. MUSTAFA ÇALIŞKAN, EMEL KARACA, SEVİNÇ AYDIN,   DE BERTRAND EĞRİ ÇİFTLERİNİN VARLIĞI ÜZERİNE

19. Tuğba MERTve Baki KARLIĞA, DE SİTTER UZAYINDA SABİT TİMELİKE AÇILI SPACELİKE EKSENLİ YÜZEYLER

20. Yasin ÜNLÜTÜRK, Mustafa DEDE, Ziya Savcı, Cumali Ekici, 3- BOYUTLU YARI-GALİLEAN UZAYDA SABİT GENİŞLİKLİ EĞRİLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

21. Ferhan ŞOLA ERDURAN  Cemil YILDIZ , KISMİ SIRALI SEZGİSEL FUZZY METRİK UZAYLARDA ORTAK SABİT NOKTA TEOREMLERİ

 

 

Eğitim Bildirileri

NO

ADI SOYADI

Çalışma Adı

1

Akın ARIKAN Endüstri Meslek Lisesi 11. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Düzeylerinin Van Hiele Kriterlerine Göre Belirlenmesi

2

Alper Çiltaş İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modelleme Etkinliği Oluşturma Ve Çözme Süreçlerinin İncelenmesi

3

ATİLLA ÖZDEMİR Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretim Programındaki Kavramlarla İlgili Metaforik Algıları

4

Ayça Akın İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Yaklaşımları Ve Problem Çözme Bağlamındaki Pedagojik Yaklaşımları

5

Ayla ATA BARAN Öğretmen Adaylarının Geometrik Olasılık Konusuna İlişkin Kavramsal Ve İşlemsel Bilgilerinin İncelenmesi

6

Aytaç Kurtuluş Analitik Geometri Dersinde Farklı Bir Uygulama:Büyük Risk Oyunu

7

Burçin Gökkurt Öğretmen Adaylarının Koni Kavramına İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin Bazı Bileşenler Açısından İncelenmesi

8

Bülent GÜVEN Öğrencilerin Düzgün Çokgen Kavramına Yönelik Anlamalarının Şekilsel Kavram Teorisi Kapsamında Değerlendirilmesi

9

Deniz Kardeş Birinci Matematik Öğretmeni Adaylarının Lineer Cebir Kavramlarına Yönelik Kavram İmgelerinin Değerlendirilmesi

10

Devrim ÜZEL Ortaokul Öğrencilerinin İşlemsel Ve Kavramsal Bilgi Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma

11

Dilek Girit İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının, Öğrencilerin Kesir, Ondalık Gösterim Ve Yüzde Kavramlarının İlişkisi Hakkındaki Bilgilerine Dair Düşünceleri Ve Önerileri

12

DİLEK SUCUOĞLU İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Değişen Örüntülere İlişkin Genelleme Stratejileri

13

Emre Oğuzoğlu Kocaman ÖZEL İZMİR SEV ORTAOKULU MATEMATİK DERSLERİNDEKİ  ANLAMAYA DAYALI TASARIM (Ubd) ÖRNEKLERİ

14

Esra DEMİRAY İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Geliştirilmesi

15

Fatma Kızıltoprak İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Sürecindeki Anlama Ve Düşünme Yolları

16

Figen Uysal Lise Öğrencilerinin Matematiksel İnançları

17

GÖKÇEN GÜLRU BULUT Matematiğin Yansıyan Yüzü Ve Bir Uygulaması

18

HAKAN YAMAN İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Bilişsel Stilleri İle Başarı Motivasyonu Arasındaki İlişki

19

Hayati ÇAVUŞ İlköğretim 5.Sınıf Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Öğretim İle Matematik Dersine Karşı Tutum Ve Matematik Dersindeki Başarılarının İncelenmesi

20

Hülya Gür Oyun Temelli Matematik Öğrenme Laboratuvarı Projesi İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri

21

Hülya Gür Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Tamsayılar Konusunun Öğretiminde Karşılaştıkları Güçlükler Ve Kullandıkları Analojiler

22

Hüseyin HALİLOV Matematik Eğitiminde Bilişsel (Beyin) Psikolojinin Kullanımı

23

Işıkhan Uğurel Bir Matematik Öğretmeninin İspat Kavrama Testine Dayalı Bir Öğretim Uygulamasındaki Deneyimleri Ve  Sürece Müdahale Yolları

24

İlhan KARATAŞ Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

25

İLKER GÖNEN Matematik Dersine Karşı Duyulan Kaygının Matematikte Özyönelimli Öğrenme Üzerine Etkisi

26

Keziban ORBAY Öğretmen Adaylarının Analoji Örnekleri: “Tabanları Aynı Üsleri Farklı İki Üslü Sayının Çarpımı” Kuralı

27

Melike EROL Modelleme Etkinliklerinin Öğrencilerin Matematiksel Modelleme Becerileri, Matematiksel Okuryazarlık Özyeterlilikleri Ve İnançları Üzerine Etkisi

28

Meltem Koçak Matematik Öğretmen Adaylarının Silindir Kavramıyla İlgili Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

29

Muhammet DORUK Ortaokul Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Kaygı, Tutum Ve Öz-Yeterlik Algıları Arasındaki İlişki

30

Murat Genç İkinci Dereceden Denklemleri Öğrenme Ve Öğretmede Etkili Bir Öğretim Aracı Olarak Cebir Tarihinin Kullanılması

31

Mustafa AKINCI Öğrencilerin Dörgenler Kavramını Algılama, Tanımlama Ve Sınıflama Biçimleri

32

Mustafa Serkan Pelen 6. Sınıf Öğrencilerinin Orantısal Akıl Yürütme Problemlerini Sınıflama Becerilerinin İncelenmesi

33

Münibe Gülle Çember Ve Çemberde Açılar Konusunun Öğretiminde Dinamik Bilgisayar Yazılımı Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi

34

Nazife Ayyıldız Sayı Doğrularında Yapılan Tahminlerin Matematik Alt Öğrenme Alanları İle İlişkisi

35

Neslihan UZUN Rasyonel Sayıların Öğretiminde Kavram Karikatürü Uygulamalarının İncelenmesi

36

Nilay SUTAŞ MATEMATİK ÜNİTELERİNİN PLANLANMASI İÇİN ANLAMAYA DAYALI TASARIM MODELİ (Ubd)

37

Niyazi SEZER Ortaokul 5. Sınıflarda Aritmetik Ortalama Kavramının Gerçekçi Matematik Eğitimi (Rme) Yaklaşımıyla Öğretimi

38

Niyazi SEZER Lisanüstü Eğitimi Almış Matematik Öğretmenlerinin Sınıflarında Gözlenen Didaktik Değişkenlerin İncelenmesi

39

Nurbanu YILMAZ İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Kesir Kavramıyla İlgili Matematik Öğretim Bilgilerinin İncelenmesi

40

Ömer Deniz 8. Sınıf Öğrencilerinin Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımı Altında Eğim Kavramını Matematikleştirme Süreci

41

Özge Gün 5. Sınıf Matematik Öğretim Programındaki Kazanımların Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre Sınıflandırılması: Sayılar Öğrenme Alanı Örneği

42

Özlem ERKEK Uzamsal Görselleştirme Testi’nin Türkçe’ye Uyarlanması

43

RECAİ AKKAYA Ortaokul 8.Sınıf Öğrencilerinin Sayı Hissinin Değerlendirilmesi

44

Rukiye AYAN Ortaokul Öğrencilerinin Orantısal Düşünme Becerileri: Hacım Problemi

45

Seda DEMİR Fen Lisesi Öğrencilerinin Matematik Başarıları İle Matematik Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki (Amasya İl Örneği)

46

Selim FINDIK 5.Sınıf Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programının Kesirler Ünitesinden Seçilen Bazı Kazanımların Prakseolojik İncelemesi

47

SELİM MALTEPELER Riyaziyat Dergisi Ortaokul Matematik Sorularının Analizi

48

Serdar Aztekin Pısa 2012’ye Göre Türkiye’deki Öğrencilerin Bazı Duyuşsal Özelliklerinin Matematik Başarılarına Etkisi

49

Serdar BALTACI İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Bağımlı Ve Bağımsız Olaylara Yönelik Bilgilerinin Problem Kurma Etkinlikleri İle İncelenmesi

50

Timur KOPARAN Öğretmen Adaylarının Mod, Medyan Ve Aritmetik Ortalama İle İlgili Problem Durumlarına Farkındalıklarının İncelenmesi

51

Tuğba ÖZTÜRK Öğretmen Adaylarının İspat Sürecinde Dinamik Geometri Yazılımlarını Kullanma Amaçlarının İncelenmesi

52

Zekeriya GÜNEY Matematikte Doğru Bilinen Bazı Yanlışlar Üzerine

53

Zeynep Medine ÖZMEN Öğretmen Adaylarının Ortaokulda Verilen İstatistik Konularına Yönelik Alanı Öğretme Bilgilerinin İncelenmesi

54

ZÜBEYDE ER Matematik Öğretmenlerin Tahmin Becerisine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Poster Olarak Kabul Edilenler

1. Cemil İnan, Öğretmenlerin Eş Seçim Tercihlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
2. Cengiz Erdik, İşletme Fakultesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları Ve Başarıları Arasındaki İlişki
3. Ender Sabri Kurt, Metrenin Tarihsel Serüveni
4. Nesrin Özsoy, Matematik Ve Türkçe
5. Salih Çevik, 9. Sınıf Matematik Dersi Kazanımlar Çizgesinin  Zedelenebilirlik Değerlerinin İncelenmesi
6. Selin Kaya, Müzikle İlişkilendirilmiş Matematik Öğretimi

7. Kübra ELMALI , Emrah TALAŞ, Ceren Sultan ELMALI, Quantile Regresyon İle Türkiye’de İlaç Kullanımı Üzerine Bir Çalışma

8. Fatih ER, Mevlüde YAKIT ONGUN, STANDART VE STANDART OLMAYAN -METODU
9. Muhammed Talat SARIAYDIN, Talat KÖRPINAR, Essin TURHAN, PARALEL EĞRİLER YARDIMIYLA OLUŞTURULAN PEDAL KONİ YÜZEYLERİNİN 3 BOYUTLU ÖKLİD UZAYINDA KARAKTERİZASYONU
10. Filiz Gülsoy ,  Sema Demirbağ, “Turkish Rondo” Eserinin Matematiksel Modellemesi
11. Sümeyye BAKIMFİBONACCİ DİZİSİ VE ALTIN ORANIN MÜZİKTE KULLANIMININ İNCELENMESİ.
12. Tolga KABACA ve Veli TARHAN, Dinamik Görsel Bir Modelin Tasarım Sürecinin Kavramsal Uzantıları: Carnot Teoremi Üzerinde Bir İnceleme

Dinleyici Olarak Kayıt Yaptıranlar

Orhan GÖKÇE

Zeynep KARABAY

Kübra ÖZDAMAR

Burcu AYHAN

Ahmet BAYSAL

Çiğdem KUTBAY

Ferdi ÖZDEMİR

Yaşar BOLAT

Mukaddes SARUHAN

Özge ÖZALP

Ali DEMİR

Hüseyin OĞUZ

Fatih YILMAZ

Çiğdem Şahbaz Kutbay

Hayrunnisa Ceylan

Ümit Aksoy

Kurtuluş TÜRKYILMAZ

Ali Çağımlı

Ayşe ALTIN

Özlem Öztürk MIZRAK

Merve Esra YILDIRIM

Emine HOCANLI

Fırat AKGÖNÜL

Osman KARAKÖK

Pelin ARIKAN

Nurşah MUTLU

Tuncay BAŞKAYA Atılım Üniversitesi
Tanıl ERGENÇ  Atılım Üniversitesi

Elif CİHAN Matematik Öğretmeni

Hüseyin Ali Bilmez Matematik Öğretmeni

Tuba Haşlaman Matematik Öğretmeni

Ayşegül ÇETİNKAYA  Ahi Evran Üniversitesi

Onur KIYMAZ Ahi Evran Üniversitesi