Temsilcilikler

MATEMATIKÇILER DERNEGI (MATDER)

TEMSİLCİLER  YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı, alınan kararlar gereğince, illerde örgütlenmenin daha düzenli olması, dernek merkezi ile üyeler arasındaki iletişim problemlerinin ortadan kaldırılması,yapılacak olan mesleki etkinliklerin daha iyi duyurulabilmesi ve tanıtım faaliyetlerinin arttırılması için il temsilcilerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Tanımlar

Madde 2-Bu yönetmelikte geçen;
Dernek: Matematikçiler Derneği’ni,
Yönetim Kurulu: Matematikçiler Derneği Yönetim Kurulunu,
İl temsilcisi: Matematikçiler Derneği’nin tüzükle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmekle görevlendirilen il temsilcisini,
Tüzük: Matematikçiler Derneği’nin tüzüğünü
Genel Kurul: Matematikçiler Derneği Genel Kurulu’nu ifade eder.

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik hükümleri Matematikçiler Derneği Tüzüğünün 30. maddesine ve ilgili diğer maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Yönetmelik, dernek tüzüğünün bir eki olup hükümleri bağlayıcı ve uyulması zorunludur. Yürürlükte bulunduğu süre içerisinde ilgili kanunlarda yapılacak değişiklikler nedeniyle yönetmelik hükümlerinin kanuna aykırı düşmesi veya ihtiyaç duyulması halinde gerekli değişiklikleri yapmaya ve uygulamaya Dernek Yönetim Kurulu yetkilidir.

Başvuru ve Temsilcilerin Seçimi

 

Madde 4- Üyeler, bulundukları il temsilciliği talebini yazılı olarak yönetim kuruluna iletir. Bu talep yönetim kurulunun en yakın toplantısında karara bağlanır. Temsilci adayının talebi bildirmesiyle en yakın yönetim kurulu toplantısının arasında 20 (on) günden az bir süre varsa yönetim kurulu kararıyla alınacak karar bir sonraki toplantıya bırakılabilir.
Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan temsilcinin yerine  yardımcısı temsilcilik görevini sürdürür.Baş vuru durumunda yönetim kurulu yönetim kurulu yeni temsilciyi atayabilir.

Görevlendirme

Madde 5- İl temsilcileri Matematikçiler Derneği yönetim kurulunca oy çokluğu esasına göre atanır.Temsilci olarak atanan üye veya üyeler atama kararının kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün içinde o yerin mülki amirliğine ad ve adreslerinin bildirilmek zorundadır.

Görev Süresi, Görevden Çekilme ve Görevden Alınma

Madde 6- (a) İl temsilcilerinin görev süreleri yönetim kurulunun görev süresinin sona erdiği tarihte sona erer. Ancak, yeni yönetim kurulu il temsilciliklerine görevlerinin sona erdiğini bildiren yazı yazmadığı sürece il temsilcilerinin görevi devam eder ve mülki amirliğe bildirimde bulunması gerekmez. Yeni yönetim kurulunun seçilmesinin ardından farklı bir kişi bu göreve atanırsa, bu yönergedeki Madde 5 uygulanır. Bu sürenin sonunda temsilcilik görevi biten dernek üyesi tekrar temsilcilik başvurusunda bulunabilir.
(b) İkametgâh yeri temsil ettiği il dışına çıkan il temsilcisinin görevi kendiliğinden sona erer.

(c) Üyeliği sona eren temsilcilerin temsilcilik sıfatları da sona erer.

(d) Tüzükte belirlenen amaçları gerçekleştirmediği, görevini kötüye kullandığı anlaşılan il  temsilcileri;
Aynı ilde ikamet eden üyelerin 1/3′ü,
Dernek üyelerinin toplamının 1/10′u,
Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin teklifi ve yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluyla görevinden azledilir.
(e) Görevinden çekilmek istediğini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren temsilcinin görevi, bildirimin yönetim kuruluna ulaştığı tarihten başlamak üzere 1 (bir) ay içerisinde sona erer.
(f) Merkez tarafından verilen görevleri yerine getirmemek.

(g) İzinsiz bağış toplamak ve yardım kampanyaları düzenlemek.

(h) Dernek adını ve yetkilerini dernek tüzüğünde yazılı amaçlar dışında ve/veya kendi çıkarları için kullanmak.

(i) Dernek merkezi tarafından yapılan çalışmalara  katılması yönetim kurulunca istenildiği halde mazeretsiz olarak iki kez üst üste katılmamak.

(j) Dernekler kanununa aykırı hareket eden temsilciliğin izni iptal edilir. Ayrıca, konusu suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde durum derhal Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir.

(k) Temsilciliğin feshedilmesi merkez yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir, Genel kurula getirilemez.

İl Temsilcilerinin Görevleri

Madde 7- İl temsilcilerinin görevleri şunlardır;
(a) Kanunlar, dernek tüzüğü ve yönetmeliği çerçevesinde kendi çalışma alanı içerisinde özel ve resmi yerlerde derneği temsil etmek,
(b) Yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda örgütlenmeyi sağlamak, etkinlikler yapmak ve derneğe yeni üyeler kazandırmak.
(c) Üye olmayanlara birlik ve beraberliğin faydalarını ve derneğin üyelerin lehine yaptığı ve yapmakta olduğu hizmetleri anlatarak kayıtları sağlamak.
(d) Derneğin çalışma ve faaliyetlerini temsil ettikleri ildeki üyelere iletmek,
(e)Temsil ettikleri il üyelerin sorunlarını takip etmek ve dernekle irtibat kurup bu sorunların çözülmesini sağlamak ve üyelerin görüş ve önerilerini yönetim kuruluna iletmek,

(f) Görev alanları dahilindeki resmî ziyaretlerde derneği temsil etmek,
(g) İletişim, kaynaşma gibi amaçlarla etkinlikler gerçekleştirmek, derneğe yeni üyeler kazandırmak
(h) Temsil ettikleri ildeki   önemli olayları genel merkeze bildirmek,
(i) Yılda 1(bir) kez gerçekleşecek olan il temsilcileri toplantısına katılmak.
(j) Dernekçe organize edilecek sosyal projeler veya sosyal faaliyetlerde yer almak. Bu  faaliyetlere  öneri ve destek sağlamak. Temsilci olduğu ilde proje ve aktiviteler yapmak. (Örnek; yerel radyo, tv konuşmaları, yazılı basın, seminer, panel vb.)
(k) Bölgede çözüm odaklı projeleri takip etmek ve bunları dernek merkezi ile paylaşmak.
(l) Bulunduğu ilde derneğin amaç ve hedeflerine uygun proje teklif çağrısı olması halinde proje hazırlamaya esas ilgili ortaklar bulmak ve bu uygulamalarda derneği temsili etmek. Derneğin tanıtımının yapılacağı kongre, seminer vb. organizasyon-larda ve stantlarında görev almak.
(m) İl sınırları içerisinde tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışmakta olan matematikçilerin sayısı hakkında bilgi toplamak, bu meslektaşlarımızla temas kurabilecek şekilde şahsi iletişim adres ve telefon numaralarını kendilerine vermek. Matematikçilerin yoğun olduğu kurumlara ziyaretler yaparak yaşanmakta olan sorunlarını ve derneğimizden beklentilerini Yönetim Kuruluna iletmek.
(n)Yaptıkları çalışmalarını sonuçlarıyla arşivlemek ve bunları sonraki aylarda da yapmayı planladıkları çalışmalarla birlikte 6 ayda bir dernek Yönetim Kuruluna bir raporla sunmak.
(o) Genel merkezin talep edeceği yazılı bilgileri mutlaka vermek.
(p) Tüzükle belirlenen diğer amaçları temsil ettikleri ilde gerçekleştirmek,
(r) Dernek yönetiminin vereceği diğer görevleri yapmak.

Sorumluluklar ve sınırlılıkları

Madde 8-(a) Dernek tüzüğü ve mevzuatı doğrultusunda Genel Merkez Yönetim Kurulunun karar ve talimatlarını yerine getirir.

(b) Temsilciler bağımsız büro açmak zorunda değildir. Telefon, faks, bilgisayar donanımlı bir adresten çalışmalarını yürütebilirler.
(c) Temsilcilikler şube veya Genel Merkez Genel Kurulunda temsil edilemez, işletme defteri tutmaz, bağış makbuzu kesemez, işletme açamayacağı gibi yıllık beyanname de vermez.

(d) Mevzuata uygun olarak evrakların, belgelerin muhafazasını sağlamak.
(e) Sınırları içerisindeki kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili yazışmalarını kendileri, sınırları dışında ise Genel Merkez aracılığı ile yapar.
(f) Üyelere ve kamuoyuna yeni gelişmeleri tanıtmak ve hizmet içi eğitim amacıyla konferanslar, seminerler, sosyal ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu konuda merkezle işbirliği yapmak, sonucunda merkeze yazılı rapor vermek.

(g) Görsel ve yazılı basına yapacağı açıklamaları, Genel Merkezle koordineli olarak yapar,

(h) Dernek aleyhinde faaliyet gösteremezler.

(i) Dernek hakkında hukuki ve cezai müeyyide gerektirecek konularda sözlü veya yazılı demeç veremez.

(j) Dernek merkezinden gönderilen materyalleri üyelere ve ilgili birimlere ulaştırmak.

Temsilcilik İçin Gerekli Şartlar

Madde 9-Temsilcililerin aşağıda belirtilen nitelikleri taşıması gerekmektedir.
(a) Dernek üyesi olmak,
(b) Araştırma ve gözlem yapma becerisine sahip olmak,
(c) İyi bir hatip, müzakereci ve ikna kabiliyetine sahip olmak,
(ç) Vizyon ve misyon sahibi olmak,

Temsilcilik

Madde 10-Bir temsilciden, veya Temsilci  ve Temsilci yardımcısı ve Sekreterden meydana gelebilir.

Tutulacak defter ve kayıtlar

MADDE 11- Temsilcilik, Dernekler Mevzuatı kapsamında aşağıda belirtilen defterleri tutar.

a) Karar Defteri

b) Evrak Kayıt Defteri

Yürürlük

Madde 12- Yönetim  kurulu onayı ile yürürlüğe girer. Bu yönerge yönetim kurulu tarafından yürütür.

Madde 13-Yönerge değişikliği yönetim kurulu kararıyla olur.

Madde 14- Yönerge hükümlerinde ,Matder dernek tüzüğü ve dernekler kanuna  aykırı hüküm bulunamaz.

Madde 15- Yönergede bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MATDER’in İl Temsilcilikleri:

BOLU IL TEMSILCISI        : ZülbiyeTOLUK       toluk_z@ibu.edu.tr

ISTANBUL IL TEMSILCISI : Hülya SMAIL          hulya.smail@bahcesehir.k12.tr

IZMIR IL TEMSILCISI       : Sükrüye TUNA       egeyaz@gmail.com

ELAZIĞ İL TEMSİLCİSİ     :  DOÇ.DR. HASAN BULUT        hbulut@firat.edu.tr

KAYSERİ İL TEMSİLCİSİ   : YRD.DOÇ.DR FATMA BOZKURT   fbozkurt@erciyes.edu.tr

BURSA İL TEMSİLCİSİ     : PROF.DR. METİN ÖZTÜRK          metin1956@gmail.com

ANTALYA İL TEMSİLCİSİ : DOÇ.DR. MUSTAFA ÖZDEMİR      mozdemir07@gmail.com

SAMSUN İL TEMSİLCİSİ  : PROF.DR. HÜSEYİN DEMİR           hdemir@omu.edu.tr

AMASYA İL TEMSİLCİSİ  : DOÇ.DR. MUSTAFA KANDEMİR     mkandemir5@yahoo.com

KASTAMONU İL TEMSİLCİSİ : DOÇ.DR. YAŞAR BOLAT         ybolat@kastamonu.edu.tr

TUNCELİ İL TEMSİLCİSİ : YRD. DOÇ.DR. HACI MEHMET BAŞKONUŞ      hmbaskonus@gmail.com

DİYARBAKIR İL TEMSİLCİSİ: YRD. DOÇ.DR. CEMİL İNAN  cinan@dicle.edu.tr