Değerlendirme Ölçütleri

SOMUT ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Materyal, klasik eğitim materyallerinin işlevlerini ikame etmenin ötesinde matematik eğitimine katkı sağlayacak özgün bir materyal olmalıdır.

2. Var olan bir probleme çözüm getiren uygulanabilir bir düşüncesi olmalıdır.

3. Hedeflediği öğrencilerin düzeylerine, güncel eğitim yaklaşımlarına ve matematik programlarına uygun olmalıdır.

4. Genellenebilir ve geniş bir kullanım alanına sahip olmalıdır.

5. Görsel tasarım ilkelerinden yararlanılmalıdır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Taşıdığı Eğitsel Değer
Öğretim Programlarındaki ilgili kazanımlara uygunluğu
Hedef kitlenin düzeyine uygunluğu
Matematiksel kuram ve bilgilere göre doğruluğu ve güncelliği
Birden fazla kazanım için kullanılabilir ve geliştirilebilir olması
Mesajları açık ve etkili biçimde iletme veya açıklayıcı özelliği
Öğrenenler Üzerindeki Etkisi
Güdüleyici ve merak uyandırıcı olması
Motive etmesi
İnteraktif olması
Fiziki Özellikler
Kullanım Kolaylığı
Teknik sağlamlık ve dayanıklılık
Taşınabilirliği
Görsel tasarım ilkelerine (şekil, denge, renk, biçimlendirme vb.) uygunluk
Poster/Sözlü Sunu

DİJİTAL ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  1. Katılımcılar tarafından hazırlanan dijital öğretim materyallerinde öncelikli olarak öğrencinin kazanıma ulaşması adına takip edilen pedagojik stratejiye ve öğrenciyi ne kadar güdüleyebileceğine odaklanılacaktır.
  2. Genel olarak dijital öğretim materyalleri içerik, anlaşılabilirlik, tasarım, grafik vb. faktörler açısından değerlendirilecektir.
  3. Klasik eğitim materyallerinin işlevlerini ikame etmenin ötesinde matematik eğitimine katkı sağlayacak özgün bir materyal olmalıdır.
  4. Hedeflediği öğrencilerin düzeylerine, güncel eğitim yaklaşımlarına ve matematik programlarına uygun kullanıcı dostu bir uygulama olmalıdır.
  5. Matematik eğitimi alanında yaygın etki oluşturabilecek bir özelliğe sahip olmalıdır.
  6. Görsel tasarım ilkelerinden yararlanılmış ilgi çekici bir materyal olmalıdır.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Hazırlanan dijital öğretim materyali ne kadar kullanıcı dostu olarak hazırlanmıştır?
Hedef öğrenci kitlesi materyali kolayca anlayıp kullanabilir mi?
Kullanılan yönergeler açık ve anlaşılır mı?
Kullanılan görsel temsiller ne kadar ilgi çekiyor?
Öğrencilere manipule edebilecekleri interaktif ve dinamik bir ortam sunulmuş mu?
Hedeflenen kazanıma ne kadar uygundur?
Öğrencinin matematiksel soyut kavramları görsel temsillerle somutlaştırarak birbirleriyle ilişkilendirmesini ne kadar sağlıyor?
Öğrencinin konuyu kendi kendine keşfetmesini ve bir matematiksel kavramı yapılandırmasını ne kadar sağlayabilir?
Hazırlanan materyal en fazla kaç farklı matematiksel kavramın öğretiminde kullanılabiliyor?

MATEMATİK PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Projelerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak ölçütler genel olarak; özgünlük ve yaratıcılık, kullanılan bilimsel yöntem, tutarlılık ve katkı, yararlılık (ekonomik, sosyal, …), uygulanabilirlik ve kullanışlılık, kaynak taraması, özümseme ve hâkimiyet, sonuç ve açıklık şeklinde özetlenebilir. Projelerin değerlendirilmesi sırasında kullanılacak ölçütler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Planlama
Alan Yazını (Literatür) Bilgileri
Yöntem
Bilgi Derleme ve Analiz
Yazılı Rapor
Poster/Sözlü Sunu